Stadgar

Royal Swedish Chapter of Safari Club International

(organisationsnummer 802447-3699)

Stadgar gällande från 2011-01-15

 

Inledning

Royal Swedish Chapter ingår som medlemsorganisation (chapter) i Safari Club International (fortsättningsvis benämnt SCI).

 

§ 1 Mål

Royal Swedish Chapter (fortsättningsvis benämnt RSC eller klubben) är en ideell förening som har till mål att inom ramen för dessa stadgar tillvarata specifika intressen för jakt genom

attförsvara vår rätt att bedriva jakt;

attverka för och bibehålla en hög jaktetik och därvid visa omdöme och hänsyn i all jaktutövning;

attfrämja en vänskaplig anda av samförstånd mellan jägare och andra som uppskattar natur och fauna.

 

§ 2 Verksamhet

För att nå uppsatt mål skall RSC:

1. informera och sprida kunskap om RSC och SCI

2. nationellt och globalt stödja förvaltningen av vilda djur som en förnyelsebar resurs och hävda jakt som ett medel för viltförvaltning;

3. dela erfarenheter av, och kunskap och information om jakt mellan våra medlemmar;

4. aktivt följa utvecklingen för jakt inom och utom landet;

5. utbilda och informera ungdomar, jägare och allmänhet i förvaltning av det kulturarv som vilt och natur utgör;

6. på ett framsynt sätt bidra till förvaltningen av viltstammarna – till glädje för kommande generationer av jägare;

7. i övrigt stödja och medverka i SCIs arbete.

 

§ 3 Medlemskap

Enskild person som är international member i Safari Club International kan bli medlem i RSC.

 

Lifetimemember i Safari Club International kan bli livstidsmedlem i RSC.

 

Medlemskap upphör om medlem begär utträde, eller om medlem underlåter att betala föreskri­ven medlemsavgift.

 

Medlem ska följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Medlem ska också bedriva sin jakt i enlighet med RSCs och SCIs höga ideal, så att befogad anmärkning mot medlemmens jaktutövning inte kan göras. Medlem som uppenbart motarbetar RCSs mål eller verksamhet kan uteslutas av RSCs årsmöte. Medlem som uteslutits efter beslut av SCI kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SCI.

 

§ 4 Medlemsavgift

Storlek på medlemsavgifter beslutas av ordinarie årsmöte. Avgiftsperiodernas längd ska sammanfalla med de som SCI tillämpar.

 

§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med nästkommande årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser.

 

§ 6 Organisation

Klubbens angelägenheter handhas av årsmöte och en av årsmötet vald styrelse.

 

§ 7 Årsmöte

Mom 1 Inledning

Ordinarie årsmöte ska hållas årligen senast den 10 juni.

 

Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen för uppgivet ändamål begärt detta. Om extra årsmöte begärts ska detta hållas inom 60 dagar.

 

Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte utfärdas av styrelsen och delges medlem­marna senast 14 dagar före mötet genom e-post, eller genom meddelande på RCSs hemsida eller på annat likvärdigt sätt.

 

Tid och plats för årsmöte bestäms av styrelsen.

 

Mom 2 Dagordning

Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall av denne av styrelsens vice ordförande. Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller vid förfall av denne av årsmötets ordförande.

 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma.

1. Justering av röstlängden

2. Val av ordförande för mötet

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet

5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

6. Fastställande av dagordningen

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning inkl resultat- och balansredovisning

8. Föredragning av revisorernas berättelse

9. Fastställande av årsredovisning inkl resultat- och balansredovisning samt beslut om enligt dessa uppkommet resultat

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett till styrelsen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Beslut om verksamhetsplan

13. Beslut om avgifter

14. Beslut om rambudget

15. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

16. Val av två revisorer och en revisorsuppleant enligt § 9 i dessa stadgar

17. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar

18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17

19. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast den 31 december föregående år skriftligen anmälts till styrelsen. Över sådant ärende ska styrelsen avge yttrande och lämna förslag till årsmötets beslut.

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 19, kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

 

Mom 3 Röstning

Vid årsmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt.

 

Fullmakt ska vara skriftlig och överlämnas till styrelsens ordförande före årsmötets öppnande.

 

Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon så yrkar och om årsmötet så beslutar.

 

Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal utom i fråga där annat stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning.

 

Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende ska bekräftas skriftligt och ska, behörigen undertecknad, inlämnas till årsmötets ordförande och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.

 

Mom 4 Närvarorätt mm

Vid årsmöte har officiell representant för SCI rätt att närvara och rätt att yttra sig, men inte rätt att delta i beslut. Officiell representant för SCI har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening. Är representant för SCI medlem i RSC gäller för denne samma som för annan medlem.

 

Mom 5 Motioner och övriga ärenden

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen inges till styrelsen senast vid verksamhetsårets utgång.

 

Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.

 

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgas i 1:a stycket, kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

 

Vid extra årsmöte får till avgörande endast upptas ärende som angetts i kallelsen.

 

§ 8 Styrelse

Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse.

 

Mom 1 Styrelsens organisation

Styrelsen består av ordförande och fyra övriga ordinarie ledamöter samt tre suppleanter.

 

Ordinarie årsmöte väljer ledamöter för två år samt suppleanter för ett år. En av de ordinarie ledamöterna väljs till ordförande för ett år.

 

Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av årsmötet. Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan väljas endast den som är medlem i RSC.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte rätt att delta i beslut.

 

Styrelsen får inom sig utse arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbets-grupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.

 

Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna firma.

 

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden.

 

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som minst tre ledamöter förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

Mom 2 Styrelsens åligganden

Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa och i avtal med SCI, bland annat:

• bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet

• verkställa av klubbmötet fattade beslut

• ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens

• avge årsredovisning till ordinarie årsmöte

• senast 2 veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkningar till revisorerna

• upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod.

 

§ 9 Räkenskaper och revision

Klubbens resultat- och balansräkning samt styrelsens årsredovisning av klubbens angelägenheter ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

 

Revisorer och revisorsuppleant väljs för en mandattid av ett år.

 

Klubbens räkenskaper ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till reviso­rerna senast 2 veckor före ordinarie årsmöte. Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda före ordinarie årsmöte.

 

Ordinarie revisorer ska tillställas årsmötesprotokoll och protokoll från styrelsens sammanträden.

 

När anledning föreligger kan revisorerna begära att få närvara vid styrelsesam­manträde.

 

§ 10 Valberedning

Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie årsmöte.

 

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.

 

Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje årsmöte.

 

Efter beslut av styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesam­manträde.

 

Valberedningens sammankallande ska tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

 

§ 11 Protokoll

Protokoll ska föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av valda justeringsmän.

 

Protokollen kan göras tillgängliga för medlemmarna, och ska arkiveras på betryggande sätt.

 

§ 12 Stadgeändring

Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna ska senast vid verksamhetsårets utgång inges till styrelsen som och hanteras därefter i samma ordning som övriga motioner.

 

För beslut om stadgeändring krävs antingen att det biträds av 2/3 av antalet i beslutet deltagande mötes­deltagare vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie.

 

RCSs stadgar får inte strida mot SCIs stadgar och övriga regelverk.

 

§ 13 Upphörande av klubben

Beslut att hos SCI begära få upphöra som chapter inom SCI fattas av års­möte. För att beslut om upplösning ska vara giltigt ska beslut fattas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie och på det senare årsmötet ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.

 

Upplöses RSC som chapter i SCI skall RSCs tillgångar och arkiv överlämnas till SCI att användas på det sätt som sista årsmötet beslutar i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer (§1 och §2).

 

 

 

 

 

 

 

Noteringstexter:

§ 8 Styrelsen, mom 1 och § 10 Valberedning

För att uppnå den kontinuitet som stadgarna föreskriver väljs vid klubbens första årsmöte sedan dessa stadgar antagits:

·         två ordinarie ledamöter i styrelsen på ett år

·         en ledamot i valberedningen  på ett år.

 

§ 11 Protokoll

Protokoll kan rekvireras av medlem mot ersättande av uppkomna kostnader.

 

Sponsorer

,

PEO.jpg

logo_Svante.jpg

African_Adventure.jpg

 

 

Föreningsinfo